Wycena szkód gospodarczych

Prowadzenie działalności gospodarczej narażone jest na ryzyko powstania szkód gospodarczych. Mogę one wystąpić np. w wyniku:

 • niewłaściwego wywiązywania się z kontraktów;
 • nadużycia uprawnień przez organy spółki lub organy administracyjne;
 • nieupoważnionego wykorzystania własności intelektualnych, takich jak znaki towarowe czy patenty;
 • nadużycia pozycji monopolistycznej.

To tylko niektóre z przykładów, gdyż oczywiście katalog przyczyn powstawania szkód jest znacznie szerszy.

Podmioty doznające szkód gospodarczych nierzadko decydują się dochodzić swoich roszczeń występując o ochronę prawną na drodze sporu sądowego. Informacji na temat wartości roszczenia, z jakim poszkodowany powinien wystąpić w ramach postępowania sądowego, dostarcza wówczas wycena szkody/roszczenia. Strona pozwana z kolei zainteresowana jest uzyskaniem kontr-opinii, która wykaże ewentualne mankamenty opinii przedstawionej przez stronę powodową lub po prostu przedstawi aspekt merytoryczny sprawy w bardziej korzystnym dla niej świetle.

Niezależnie od wycen przedstawianych w ramach tzw. opinii prywatnych, często sporządzenie opinii na temat wartości szkody zleca niezależnemu podmiotowi również sąd. Zasadniczo jednak, biegły sądowy zwykle najpierw zapoznaje się z wycenami przedstawionymi przez strony sporu.

Można zatem powiedzieć, że przedstawienie przez stronę sporu rzetelnie opracowanego dokumentu wyceny znacząco zwiększa szanse uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia.

Wycena roszczeń obejmuje w szczególności dwa elementy:

 • straty (damnum emergens) - pogorszenie sytuacji majątkowej podmiotu (w porównaniu do sytuacji przed wystąpieniem szkody gospodarczej);
 • utracone korzyści (lucrum cessans) - niezrealizowane korzyści, które zmaterializowałyby się, gdyby szkoda gospodarcza nie wystąpiła.

Proces wyceny roszczeń obejmuje:

 • analizę okoliczności powstania szkody;
 • zdefiniowanie strat (źródeł kosztów) oraz utraconych zysków, które wystąpiły w ramach szkody gospodarczej;
 • dobór metodologii wyceny adekwatnej do zidentyfikowanego zakresu szkody;
 • oszacowanie wartości szkody gospodarczej na dzień wyceny;
 • sporządzenie raportu.

Wybór metody wyceny szkody gospodarczej zależny jest od szeregu czynników, m.in.: rodzaju szkody oraz jej wpływu na podmiot. Kluczowe znaczenie ma także dostęp do informacji finansowych podmiotu – pamiętajmy wszak o specyfice sporów gospodarczych, której cechą jest pewna asymetria informacyjna ich stron.

Zupełnie inaczej zatem wyglądać będzie wycena w wykonaniu doradcy zatrudnionego przez podmiot będący w posiadaniu kluczowych informacji, a inaczej wycena przeprowadzana przez doradcę strony przeciwnej.

Punktem wyjścia przy dokonywaniu wyceny szkody gospodarczej powinno być zestawienie skutków ekonomicznych zaistnienia dwóch poniższych wariantów:

 1. hipotetyczna symulacja kontynuacji działalności na zasadach takich, jakie obowiązywałyby w przypadku, w którym szkoda by nie wystąpiła,
 2. analiza stanu faktycznego, w jakim znalazła się strona, która poniosła szkodę, występującego po zaistnieniu szkody.
Powszechnie stosowana praktyka wyceny szkód gospodarczych znajduje odzwierciedlenie w literaturze, gdzie mowa o tym, iż „szkodę wynikłą z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań można określić jako różnicę pomiędzy aktualnym stanem majątku wierzyciela a stanem hipotetycznym, który zaistniałby, gdyby zobowiązanie zostało wykonane prawidłowo.” 

Oszacowania różnicy pomiędzy symulacją a stanem rzeczywistym można dokonać
przy użyciu jednej z poniższych metod:

 • metoda „przed i po” (ang. Before-And-After) - opierająca się na zestawieniu danych finansowych opisujących przedmiot wyceny przed zaistnieniem i po zaistnieniu szkody;
 • metoda „modelu rynkowego” (ang. Market-Model Method) - polegająca na budowie modelu finansowego (w oparciu o dane finansowe strony ponoszącej szkodę, dane branżowe i makroekonomiczne), mającego na celu ustalenie utraconych dochodów;
 • metoda „rynkowa – porównawcza” (ang. Yardstick Method) - polegająca na przeprowadzeniu analizy zmian jakie zachodzą w wartościach finansowych strony poszkodowanej po zaistnieniu szkody na tle podobnych przedsiębiorstw działających w tej samej branży na podobnych rynkach.

Posiadamy szerokie doświadczenie w obszarze wycen szkód gospodarczych oraz doradztwa finansowego w sporach. Obejmuje ono projekty wykonane dla podmiotów działających m.in. w następujących branżach:

 • produkcji artykułów spożywczych;
 • metalurgicznej,
 • produkcji i obrotu małym AGD,
 • IT,
 • paliwowej,
 • produkcji środków transportu,
 • usług finansowych,
 • deweloperskiej,
 • usług komunalnych.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepsze wrażenia. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności