studia przypadków

Wycena szkód gospodarczych

Acropolis Advisory posiada szerokie doświadczenie obejmujące wyceny szkód gospodarczych oraz doradztwo finansowe w sporach handlowych. Współpracujemy w tym obszarze z renomowanymi kancelariami. Wybrane zrealizowane przez nas projekty zostały zaprezentowane poniżej.

Branża: produkcja i obrót małym AGD

Przedmiot: Wycena wartości szkody poniesionej przez dystrybutora na skutek odstąpienia przez producenta od umowy o współpracy
i zaprzestania dostaw produktów.
Opis: Klient – duża grupa producencka wytwarzająca między innymi produkty z kategorii małego AGD – poprosił nas o sporządzenie kontroopinii do wyceny roszczenia przedstawionej przez byłego dystrybutora swoich produktów. Zasadnicza część roszczenia dotyczyła utraconej marży handlowej. Sporządzona przez nas wycena utraconych korzyści miała charakter wielowątkowy i wymagała zbudowania w rzetelny i wiarygodny sposób hipotetycznego scenariusza prognoz finansowych powoda. Przy naszym wsparciu w postaci sporządzonych ekspertyz, jak i zeznań naszego konsultanta, prawnicy klienta poprowadzili proces w sposób, który pozwolił na zminimalizowanie wartości kwoty ugody, a tym samym na odpowiednie zabezpieczenie interesów klienta.

Branża: IT

Przedmiot: Wartość szkody poniesionej przez udziałowców spółki na skutek jej likwidacji przez udziałowca większościowego.
Opis: Udziałowcy mniejszościowi spółki, będący równocześnie jej współzałożycielami i odwołanymi członkami zarządu, zwrócili się do nas o wsparcie w sporze z udziałowcem większościowym. Dotyczył on przeforsowania przez niego uchwały o likwidacji spółki mimo, iż prowadziła ona rentowną działalność i dynamicznie się rozwijała. Roszczenie dotyczyło uszczuplenia majątku udziałowców mniejszościowych w wyniku pozbawienia ich prawa do udziału w zyskach z tytułu kontynuowania przez spółkę działalności. Identyczna działalność została rozpoczęta przez nowo utworzoną spółkę udziałowca większościowego. Sporządzona przez nas wycena na potrzeby sporu pomogła klientom w negocjacji wartości odstępnego (tzw. exit-fee), które otrzymała likwidowana spółka tytułem przeniesienia ogółu praw do zaniechanej działalności.

Branża: Produkcja artykułów spożywczych

Przedmiot: Wycena akcji w procesie wykupu akcjonariuszy mniejszościowych spółki akcyjnej.
Opis: Kancelaria prawna reprezentująca akcjonariuszy podlegających przymusowemu wykupowi poprosiła nas o sporządzenie niezależnej wyceny pakietu mniejszościowego akcji. Roszczenie podnoszone przez akcjonariuszy mniejszościowych dotyczyło krzywdzącej – ich zdaniem – ceny wykupu ustalonej przez biegłego zatrudnionego przez spółkę w trybie Art. 417 par. 1 KSH. W toku prac wspieraliśmy klienta w opracowaniu argumentacji dotyczącej zastrzeżeń merytorycznych do wyceny sporządzonej przez biegłego. Sporządziliśmy również alternatywną wycenę pakietu mniejszościowego w ramach przedstawionej sądowi opinii prywatnej.

Branża: Paliwowa

Przedmiot: Wartość szkody na majątku akcjonariuszy wywołanej przekroczeniem uprawnień przez zarząd.
Opis: Kancelaria prawna reprezentująca akcjonariuszy dużej grupy paliwowej zwróciła się do nas o wsparcie w powództwie przeciwko osobie wchodzącej w skład zarządów spółek grupy. Osoba ta, zgodnie z postawionymi jej zarzutami, dopuściła się działań na szkodę zarządzanych spółek i w rezultacie doprowadziła do znacznego uszczuplenia majątku akcjonariuszy. Wycena szkody gospodarczej sprowadzała się (w uproszczeniu) do kwantyfikacji różnicy wartości godziwej poszczególnych spółek grupy między scenariuszem hipotetycznym (tj. gdyby szkoda nie zaistniała) a faktycznym. Nasze zaangażowanie w fazie przygotowawczej oraz w trakcie samego procesu sądowego polegało na sporządzeniu szeregu opinii o wartości szkody, a ponadto na bieżącym wsparciu merytorycznym kancelarii w obszarze finansów.

Branża: Paliwowa

Przedmiot: Wartość szkody powstałej na skutek odmowy wydania towaru.
Opis: Kancelaria prawna reprezentująca spółkę trudniącą się obrotem paliwami ciekłymi, zwróciła się do nas o sporządzenie opinii na temat wartości szkody poniesionej przez jej klienta. Podmiot ten został pozbawiony na określony czas możliwości dysponowania posiadanym towarem handlowym w postaci zapasu paliw. Wskutek tego poniósł straty finansowe oraz utracił wymierne korzyści. Dokonana przez nas analiza oraz zeznania naszego konsultanta w postępowaniu arbitrażowym, dotyczyły wyceny utraconych korzyści i poniesionych strat oraz zaprezentowania argumentacji dla przyjętych w tym celu założeń.

Branża: Produkcja środków transportu

Przedmiot: Wycena szkody gospodarczej w postaci poniesionych dodatkowych kosztów związanych z realizacją kontraktu.
Opis: Gminna spółka zarządzająca miejskim transportem publicznym, zwróciła się do nas o sporządzenie kontropinii na temat wartości szkody w związku z podniesionym przeciwko niej roszczeniem. Objęta roszczeniem szkoda dotyczyła poniesionych przez producenta dodatkowych kosztów, wynikających ze zmiany terminów realizacji kontraktu na dostawę taboru. Nasze prace dotyczyły przede wszystkim weryfikacji formalnej i ekonomicznej zasadności kwalifikacji poszczególnych kategorii kosztów składających się na sumę przedstawionego roszczenia. Weryfikacji poddaliśmy również metodologiczną poprawność kalkulacji dokonanej przez ekspertów powoda.

Branża: metalurgiczna

Przedmiot: Wycena akcji w procesie wykupu akcjonariuszy mniejszościowych.
Opis: Akcjonariusz spółki z branży metalurgicznej podlegający przymusowemu wykupowi podniósł zarzuty dotyczące wysokości otrzymanej ceny, powołując się na nierzetelną wycenę biegłego. W toku prac sporządziliśmy niezależną wycenę akcji, w ramach przedstawionej sądowi opinii prywatnej. Dodatkowo, wspieraliśmy kancelarię reprezentującą powoda w opracowaniu argumentacji dotyczącej zastrzeżeń merytorycznych do wyceny sporządzonej przez biegłego.

Branża: Usługi finansowe

Przedmiot: Wycena wartości szkody wynikającej z naruszenia własności intelektualnej.
Opis: Kancelaria prawna reprezentująca podmiot świadczący usługi finansowe zleciła nam przeprowadzenie wyceny wartości szkody. Szkoda owa powstała wskutek posługiwania się przez konkurencyjny podmiot znakiem towarowym, łudząco podobnym do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz klienta. Roszczenie objęło wartość utraconych korzyści w postaci niezrealizowanej marży na sprzedaży. Kluczowym elementem projektu było należyte uprawdopodobnienie przyjętych założeń w zakresie wolumenu sprzedaży oraz rentowności działalności prowadzonej przez naruszającego w sytuacji ograniczonego dostępu do informacji.

Branża: Deweloperska

Przedmiot: Wycena wartości szkody gospodarczej związanej z niezrealizowanym przedsięwzięciem deweloperskim.
Opis: Zlecenie wykonano na rzecz klienta kierującego roszczenie względem swojego partnera biznesowego. Roszczenie to związane było z niewywiązaniem się z warunków umowy, poprzez niewykonanie w terminie czynności formalnych i faktycznych, mających przygotować grunt do realizacji inwestycji (w szczególności – uzyskania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy). Wycena szkody była procesem wielowątkowym i objęła nie tylko poniesione przez klienta koszty i straty, ale również wycenę utraconych korzyści na skutek niezrealizowania przedsięwzięcia budowy kompleksu mieszkalnego.

Branża: Usługi komunalne

Przedmiot: Raport z weryfikacji ekonomicznej opłacalności inwestycji dokonanej przez spółkę komunalną.
Opis: Zarząd spółki świadczącej usługi komunalne w zakresie gospodarki wodnej zlecił nam przeprowadzenie weryfikacji ekonomicznej opłacalności przeprowadzonej przez nią inwestycji w postaci zakupu miejskiej sieci kanalizacyjnej. Przyczynkiem do zlecenia było prowadzone przez organy ścigania postępowanie w sprawie domniemanego nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez zarząd spółki. Nasze analizy dotyczyły oceny finansowo-ekonomicznego aspektu inwestycji, z uwzględnieniem specyfiki otoczenia prawnego przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepsze wrażenia. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności