Wycena wartości spółki dla potrzeb strategicznych

ofertaPodejmowanie decyzji strategicznych, takich jak sprzedaż czy pozyskanie finansowania, wspierane jest często sporządzeniem wyceny przedsiębiorstwa. Może ona mieć charakter jednowariantowy (np. wycena wartości spółki dla potrzeb oszacowania możliwej do uzyskania ceny). Często jednak staje się narzędziem podejmowania decyzji o większym stopniu złożoności. Wielowariantowa wycena może wspierać obszary takie, jak:

  • dobór właściwej struktury transakcji,
  • analiza optymalnego momentu sprzedaży,
  • wybór źródła finansowania,
  • analiza wrażliwości na zmianę zadanych parametrów,
  • ocena atrakcyjności projektu inwestycyjnego,
  • wycena znaku towarowego
  • i wiele innych.

Przedmiotem wyceny może być nie tylko wartość przedsiębiorstwa jako całości, ale także jego zorganizowana część, znak towarowy, czy też synergie możliwe do uzyskania po połączeniu z innym podmiotem.

Przykład:

Duży międzynarodowy koncern spożywczy zainteresowany był przejęciem polskiej firmy działającej w jednej z jego strategicznych branż. Posiadała ona istotny udział w krajowym rynku i była jedyną liczącą się na nim firmą niepowiązaną z międzynarodowym kapitałem. Podczas rozmów wyłoniła się dość znaczna rozbieżność oczekiwań cenowych. Zdaniem kupującego cena, jakiej żądał sprzedający nie odpowiadała realnej wartości firmy i była oparta na nierealnych przewidywaniach co do jej rozwoju, zwłaszcza uwzględniając możliwości finansowe jej właściciela. Niemniej jednak właściciel firmy nie był skłonny rozmawiać o transakcji na poziomie cenowym nie odpowiadającym swoim oczekiwaniom. Dla kupującego, dla którego dokonanie przejęcia było okazją do zwiększenia swojego udziału rynkowego i stworzenia dystansu w stosunku do swoich konkurentów, oznaczało to konieczność podwyższenia oferty.

Przy pomocy zatrudnionego doradcy kupujący opracował analizę możliwych do uzyskania synergii, zarówno w obszarach kosztowych, jak i przychodowych. Ich wycena umożliwiła określenie maksymalnego poziomu cenowego, do którego kupujący mógł się posunąć w negocjacjach. Szczęśliwie dla niego, wartości zidentyfikowanych synergii okazały się w tym przypadku wyższe od samej wyceny wartości spółki, dzięki czemu ulepszona oferta cenowa spotkała się z akceptacją właściciela spółki.