Doradztwo transakcyjne po stronie kupującego

ofertaNasilająca się konkurencja rynkowa ogranicza przedsiębiorcom możliwości rozwoju organicznego. Działania konsolidacyjne są wówczas dobrym sposobem na osiągnięcie wysokiej dynamiki wzrostu wartości firmy. Proponujemy Państwu wykorzystanie doświadczenia członków naszego zespołu w zakresie przeprowadzania procesów transakcyjnych dla podmiotów prowadzących konsolidację rynku krajowego, bądź też dokonujących ekspansji na rynki zagraniczne. Proces taki rozpoczyna się zwykle od identyfikacji potencjalnych przedmiotów transakcji, analizy ich atrakcyjności dla Klienta, oraz dokonania wstępnego rozeznania możliwości rozpoczęcia rozmów z ich właścicielami. Główne korzyści wynikające z zaangażowania doradcy to:

  • ograniczenie zaangażowania czasowego przedsiębiorcy, szczególnie istotne w sytuacji transakcji zagranicznej
  • możliwość profesjonalnego przeprowadzenia transakcji,
  • możliwość zachowania przez pewien czas w tajemnicy tożsamości kupującego.

Podobnie jak w przypadku pozostałych usług, proponujemy poprzedzenie transakcji zakupu szczegółową analizą jej wpływu na dalszy rozwój przejmującego, oceną teoretycznych oraz realnych możliwości zrealizowania synergii, a w rezultacie – wpływu akwizycji na wartość przedsiębiorstwa.

Przykład:

Firma produkująca artykuły sportowe, posiadająca znaczny udział na polskim rynku, stanęła przed problemem przeformułowania strategii wzrostu. Jej pozycja stanowiła o jej sile, równocześnie jednak nie dawała szans na kontynuację dynamicznego rozwoju na rodzimym rynku. Preferowanym kierunkiem rozwoju były rozwinięte rynki Europy Zachodniej. Kierownictwo firmy zdawało sobie jednak sprawę z określonych trudności wiążących się z organicznym zdobywaniem zachodnich rynków zagranicznych, takich jak:

  • ustabilizowany układ sił w kanałach dystrybucji,
  • silne przywiązanie konsumentów do obecnych na rynku marek, oraz
  • częste problemy wiążące się z negatywnym postrzeganiem polskiego pochodzenia produktów przez zachodnich konsumentów.

W tej sytuacji podjęto decyzję o poszukiwaniu wzrostu poprzez dokonanie przejęcia jednego z podmiotów istniejących już na interesujących firmę rynkach zachodnich (Francja oraz Niemcy). Z uwagi na złożony charakter procesu oraz ilość dostrzeganych przez kierownictwo ryzyk zatrudniono w tym celu doradcę, którego rolą było dokonanie rozpoznania rynkowego, identyfikacji potencjalnych celów przejęcia, nawiązanie kontaktu z ich właścicielami oraz przeprowadzenie procesu transakcyjnego. Dzięki odpowiedniemu rozpoznaniu rynkowych czynników sukcesu oraz dobrze zdefiniowanym kryteriom poszukiwania, przejęty podmiot posiadał odpowiednie przymioty zwiększające szanse powodzenia (takie, jak silny system dystrybucji oraz rozpoznawalna marka), równocześnie borykając się z problemami finansowymi, z którymi po przejęciu udało się uporać dzięki przejęciu części funkcji produkcyjnych przez polski zakład produkcyjny. Rzetelnie przeprowadzona analiza sytuacji zaowocowała w przypadku tego projektu atrakcyjną ceną przejęcia oraz znacznymi synergiami zrealizowanymi po jego skonsumowaniu przez połączony podmiot.